Algemene voorwaarden

Klantenservice

Verzenden en afhalen:

Het verzenden van aangekochte artikelen  zijn de verzendkosten 18,75 Euro incl. BTW.

Afhalen:
U kunt uw bestelling afhalen bij onze vestiging in Lendelede ( België ). Zodra uw bestelling gereed is voor afhalen nemen wij telefonisch en/of via mail contact met u op. Indien u nog geen bericht van ons heeft gekregen ligt uw bestelling dus nog niet voor u klaar! Hiervoor dient u de bestelling op voorhand te betalen , of cash in de winkel.

Levertijden

Wanneer ontvang ik mijn bestelling?
Informatie over de status van uw bestelling vindt u, naast de verzendbevestiging die naar uw e-mailadres gestuurd wordt, ook in uw account. Als u inlogt in uw account, vindt u een overzicht van uw bestellingen van de afgelopen 12 maanden. De verzending kan naar gelang de drukte in onze magazijnen 1-5 werkdagen in beslag nemen indien het product voorradig is. De keuze van uw betaling kan de levering van uw bestelling vertragen, zie voor meer info de rubriek betalen.
Nadat uw bestelling is overgedragen aan de bezorgdienst wordt uw opgegeven e-mail adres gekoppeld aan uw zending. U ontvangt daarvan een bevestiging per mail.

In de mail van staat dat mijn bestelling is verzonden. Waarom heb ik mijn bestelling niet ontvangen?
Wij streven ernaar om uw bestelling zo snel mogelijk te laten bezorgen. Is het langer dan 5 werkdagen geleden dat uw de mail van “Status Verzonden” heeft ontvangen en heeft u de bestelling nog niet ontvangen, neemt u dan contact met ons op per mail [email protected]. Als deze periode korter is dan 5 werkdagen, verzoeken wij u vriendelijk om geduld. Ook is het mogelijk dat de bezorger uw bestelling heeft afgeleverd bij uw medebewoners of bij uw buren. Hierom verzoeken wij u om bij uw buren of medebewoners navraag te doen. Als uw bestelling uit meerdere artikelen bestaat met verschillende levertijden, dan worden deze automatisch, in één keer naar u verzonden als het mogelijk is. Dit geldt ook voor artikelen met verschillende levertijden. De levertijd van uw hele bestelling wordt dan gelijk aan die van het artikel met de langste levertijd.

Waar kan ik terecht voor wijziging of aflevering op een ander adres?
Wij kunnen een wijziging doorvoeren in afleveradres of in het adres zelf zolang u geen e-mail van verzending van ons heeft ontvangen. Heeft u wel al onze e-mail ontvangen, dan is wijziging alleen door u zelf mogelijk door contact op te nemen met de vervoerder. Neem hiervoor contact op met [email protected] en stuur uw gegevens door. Deze mail wordt dan automatisch doorgezonden naar de koerierdienst in kwestie.

Wat zijn de levertijden?
Artikelen die direct leverbaar zijn uit onze voorraad worden verzonden van uit ons magazijn in België binnen 1-5 werkdagen.
Artikelen die niet direct leverbaar zijn uit onze voorraad worden verzonden van uit ons magazijn in België binnen 5-10 werkdagen.
Als het artikel is uitverkocht is de levertermijn is langer dan 10 dagen. Hier wordt er alles aangedaan om deze termijn zo kort mogelijk te houden. Indien men merkt dat de levertermijn hiervan te lang duurt, zendt classics-shop op zijn minst een gelijkwaardig artikel op.
De keuze van uw betaling kan de levering van uw bestelling vertragen, zie voor meer info de rubriek betalen.

 

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; Dag: kalenderdag; Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Classics-shop Handelend onder de naam: LEAN-classics Bvba Vestigings- en bezoekadres: Spoelewielenlaan 4A, 8860 Lendelede Telefoonnummer België: +0032 51/62 64 94 Openingsuren telefonisch beschikbaar: Maandag tot en met vrijdag van 14u ‘s morgens tot 17u30u ’s avonds Zaterdag open van 9u ’s morgens tot 12u ’s middags. E-mail: [email protected] BTW-identificatienummer: BE 0821-383-429

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
• Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
• Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
• Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD
• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
• Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
• Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: – de prijs exclusief btw; – de eventuele kosten van aflevering; – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen – daarvoor nodig zijn; – het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; – de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; – de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de – ondernemer de prijs garandeert; – de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; – of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke – wijze deze voor de consument te raadplegen is; – de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; – de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; – de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en – de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
• De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
• Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
• Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
• De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
• De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
• In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT
Bij levering van producten:
• Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 10 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
• Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij levering van diensten:
• Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste tien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
• Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
• Speciaal voor de afnemer bestelde producten, die niet standaard in ons assortiment voorkomen, zijn uitgesloten van retourname.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
• Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
• Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
• 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
• Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die speciaal voor de consument op maat zijn gemaakt; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
• Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

ARTIKEL 9 – DE PRIJS
• Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
• In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
• Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
• Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
• De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
• De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
• Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING
• De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
• Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
• Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
• In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
• Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
• Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING
Opzegging
• De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
• De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: – te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; – tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging
• Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
• Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 – BETALING
• Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij bestelling van de goederen. Dit kan gebeuren via Mistercash/bankcontact,  of contant in de winkel.
• Bij betaling via maandfactuur geldt er een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Indien de datum is overschreden wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest van 12% op het bedrag van de onbetaalde factuur, met een minimum van 150€.
• De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
• In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING
• De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
• Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 10 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
• Alle klachten dienen binnen de 10 dagen schriftelijk gericht worden op de maatschappelijke zetel
• Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN
• Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
• Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde,
• Ingeval van geschillen is uitsluitend de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van Kortrijk bevoegd.

Ruilen en retourneren

Herroepingsrecht
Bij levering van producten: Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 10 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij levering van diensten: Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste tien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Annulering van uw bestelling
U kunt uw bestelling kosteloos annuleren zolang uw order nog niet is verzonden. Hier zijn geen annuleringskosten aan verbonden. U kunt uw order annuleren door een e-mail te sturen aan [email protected] met hierin de mededeling dat u wilt annuleren en met vermelding van het ordernummer. (zonder ordernummer vermelding wordt de order niet geannuleerd!)
Een eventuele betaling wordt binnen 30 dagen teruggestort.

Retour procedure
Wilt u een artikel retourneren? Dan vragen wij u het volgende te doen. Zo kunnen wij uw retour zo soepel mogelijk afhandelen.
• Meld bij onze klantenservice dat u een bestelling wilt ruilen of retourneren. Dir kan enkel per e-mail.
• U ontvangt via e-mail een bevestiging van uw verzoek.
• U ontvangt via e-mail instructies voor de verzending van het artikel.
• De zending dient op uw kosten te worden teruggestuurd.
• Na ontvangst van uw zending, stuurt Classics-shop een ontvangstbevestiging via e-mail.
De kosten voor het terugsturen van een artikel zijn voor uw rekening. In rekening gebrachte verzendkosten kunnen niet worden vergoed en worden afgetrokken van uw aankoopbedrag.

Defect aan artikel
U heeft een defect of storing aan een artikel binnen de garantietermijn: Als u een defect of storing heeft binnen de garantie termijn dan zullen wij het pakket kosteloos bij u laten afhalen en na herstelling weer kosteloos retourneren. U dient de volgende stappen te nemen:
• U dient vooraf altijd per e-mail onze servicedienst in kennis te stellen via [email protected]
• In deze mail schrijft u duidelijk het probleem of defect.
• In de e-mail dient u duidelijk uw ordernummer en een kopie van de factuur te vermelden.
• Artikelen die zonder aanmelding worden verstuurd, worden automatisch zonder behandeling teruggestuurd en zijn de kosten van verzending voor de consument!

U heeft een defect of storing aan een artikel buiten de garantietermijn: Als u een defect of storing heeft buiten de garantietermijn, zijn de kosten van verzending voor u. U kunt het artikel dan terugsturen voor reparatie en beoordeling. U dient dan de volgende stappen te ondernemen:
• U dient vooraf altijd per e-mail onze servicedienst in kennis te stellen via [email protected]
• Artikelen die zonder aanmelding worden verstuurd, worden automatisch zonder behandeling teruggestuurd!
• De kosten van een beoordeling zonder reparatie zijn 40,00 Euro excl. BTW
• Wordt er een reparatie doorgevoerd aan uw artikel dan ontvangt u vooraf een prijsofferte per mail.
• Het artikel zal worden geretourneerd naar u als de betaling van het beoordelingsbedrag of van de reparatie is voldaan.
• Merken of machines die niet door ons zijn geleverd kunnen wij niet in behandeling nemen.

Betaalmogelijkheden

• Mistercash
• Betalen bij afhalen: Gratis (contant )

Mister Cash
Met Mister Cash kunnen Belgische rekeninghouders online aankopen doen middels hun bankpas. De veiligheid en betrouwbaarheid zijn absoluut gegarandeerd. Belgische klanten die bankieren bij de banken: Belfius, Fortis, ING, FINTRO, KBC, CBC, AXA bank en VDK Spaarbank kunnen via MisterCash/Bancontact eenvoudig online betalingen verrichten.

Betalen bij afhalen

U kunt contant betalen  als u het product komt afhalen bij ons afhaalpunt in Lendelede.

BTW-vrij aankopen

BTW-vrij aankopen en afrekenen is mogelijk via onze website
Om direct BTW-vrij te kunnen aankopen en afrekenen moet u het volgende doen:
* U dient over een geldig Buitenlands BTW-nummer te beschikken (buiten België)
* Als eerste dient u zich als klant te registreren als nieuwe klant op de login pagina: Klik op de link: https://www.Classics-shop. be/customer/account/login/
* Vul hier uw naamgegevens met geldig BTW-nummer in op de juiste manier (**)
* Druk vervolgens op valideren.
* Uw gegevens worden gecontroleerd, en bij akkoord kunt u direct BTW-vrij winkelen en ook afrekenen in het betaalmenu
(**) LET OP!!! VUL HET BTW-NUMMER OP DE JUISTE MANIER IN: Bij het invullen schrijft men NL,FR,DE en daarna onmiddellijk het btw nummer zonder enige spatie op punt te plaatsen
Wordt uw nummer niet geaccepteerd, kan het zijn dat uw nummer is vervallen, verkeerd is ingevuld of nog niet is geregistreerd bij EU in het systeem.
Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden
I. Algemeen.
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen; afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
• Algemene voorwaarden van contractspartijen worden niet aanvaard en zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

II. Aanbiedingen en overeenkomsten.
• Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend of – indien een termijn is gesteld – slechts bindend voor de genoemde termijn.
• Overeenkomsten betreffende de levering van goederen en/of diensten worden onzerzijds eerst van kracht na schriftelijke bevestiging door ons.
• Opgaven van maten, gewichten enz. zijn zo nauwkeurig mogelijk; kleine verschillen bij de uitvoering behouden wij ons voor.
• De inhoud van onze schriftelijke bevestiging is bindend voor onze wederpartij, tenzij binnen acht dagen na verzending de juistheid daarvan schriftelijk wordt betwist.

III. Prijzen.

• Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn onze prijzen exclusief B.T.W.
• Verhogingen, opgetreden na onze aanbiedingen, in lonen, sociale lasten, grondstoffen, wisselkoersen, heffingen van overheidswege (met name belastingen), vracht en/of douanetarieven, zullen aan onze wederpartij worden doorberekend voor die goederen, welke ten tijde van het ingaan van die verhoging nog door ons moeten worden geleverd.

IV. Levering, levertijd en voorwaarden.

• Alle goederen reizen voor rekening en risico van de afnemer.
• Onze levertijden zijn vrijblijvend. Overschrijding van de leveringstermijn zal de opdrachtgever nimmer recht geven op enigerlei schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien; evenmin zal opdrachtgever; al dan niet krachtens machtiging door rechterlijke tussenkomst gerechtigd zijn werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst zelf te verrichten dan wel zulks door derden te doen c.q. te laten verrichten.
• Gevallen van overmacht in het bijzonder beslagleggingen van iedere soort en om welke reden dan ook, storingen in het bedrijf en/of bij de aflevering, gebrek aan brandstof, als ook alle andere onvoorziene gebeurtenissen in verkopers magazijn, bij de firma’s waar de verkoper zijn goederen of grondstoffen betrekt – en bij de spoorwegen, elk ander transportbelemmering of – vertraging, alsmede het niet leveren van de goederen door onze leveranciers, arbeidsstakingen en uitsluitingen, uit- en invoerverboden en/of invoerbeperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog, onlusten of dwingende wetsbepalingen, geven de verkoper het recht zijn leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren, en verlengen in geval van afname in gedeelten, de afnametermijn met de tijd der storing.

V. Betaling.

• Betaling dient te geschieden door middel van een overboeking vooraf, dit doormiddel van mistercash, paypal, visa of contant in ons afhaalpunt.
• Niet betaling van een ( maand )factuur op de vervaldag, heeft van rechtswege het gevolg van de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen verschuldigd door de koper, ook die krachtens eventuele andere facturen.
• Betalingen worden in de eerste plaats aangewend voor dekking van gemaakte kosten en renten en strekken eerst daarna tot dekking voor de plaatsgevonden hebbende leveringen, met dien verstande dat deze betalingen steeds met de oudste facturen worden verrekend.

VI. Klachten.

• Klachten wegens onvolledige levering, wegens kennelijke gebreken aan goederen moeten onverwijld, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering der goederen schriftelijk aan ons worden medegedeeld, bij gebreke waarvan klachten niet meer in behandeling kunnen worden genomen en onze garantieverplichtingen ten aanzien van die gebreken vervallen.
• Het klachtrecht vervalt zodra de goederen verdere bewerking, montage of inbouw hebben ondergaan, dan wel ondeugdelijk zijn opgeslagen.
• Indien de klachten niet in overeenstemming met het onder sub 1 vermelde worden ingediend, dan wel indien wij niet in staat worden gesteld het materiaal waarover gereclameerd wordt te onderzoeken, vervalt elk recht uit hoofde van klacht en/of garantie.
• klachten geeft de wederpartij geen recht de ontvangst of betaling der goederen te weigeren dan wel uit te stellen.
• Elk recht om te reclameren vervalt indien een 1/2 jaar is verstreken sedert de ontvangst van de goederen.
• Een koper, die enige verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst niet nakomt verwerkt daardoor zijn recht om te reclameren.

VII. Aansprakelijkheid.

• Indien de door ons geleverde goederen gebrekkig of ondeugdelijk zijn, zullen wij, naar onze keuze, overgaan tot vervanging af fabriek of tot betaling van een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van die goederen, indien en voorzover onze leveranciers daartoe jegens ons bereid en in staat blijken te zijn.
• Indien de door ons geleverde goederen een gebrek mochten vertonen, zijn wij tevens aansprakelijk voor de schade, welke een koper als gevolg hiervan mocht lijden, tenzij:
• Wij het product niet in het verkeer hebben gebracht;
• Het gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek welke de schade heeft veroorzaakt niet bestond op het tijdstip waarop wij het product in het verkeer hebben gebracht dan wel dat het gebrek later is ontstaan;
• Het product noch voor de verkoop, of voor enig andere vorm van verspreiding met een economisch doel van ons is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van ons beroep of bedrijf;
• Het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
• Het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip, waarop wij het product in het verkeer brachten, onmogelijk was het bestaan van dat gebrek te ontdekken.
• Ten aanzien van de schade, welke een koper mocht lijden ten gevolge van een gebrek in een door ons verkocht product hetwelk niet te wijten is aan onze schuld, doch een gevolg is van een gebrek in – door ons van een fabrikant of leverancier betrokken, grondstoffen en/of onderdelen – welke wij in de door ons verkochte en geleverde goederen hebben verwerkt en waaraan de gebreken in feite kleven, dan zijn wij enkel aansprakelijk voor de schade welke een
koper ten gevolge daarvan mocht lijden voor zover de fabrikant of leverancier door ons aansprakelijk kan worden gesteld en deze fabrikant of leverancier op zijn beurt daadwerkelijk tot vergoeding van de geleden schade aan ons overgaat.
• Onze aansprakelijkheid zoals omschreven in de vorige leden wordt verminderd of opgeheven, rekening houdende met alle omstandigheden, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in een product als door schuld van de koper of een persoon voor wie de koper aansprakelijk is.
• Voor het overige zijn wij in het geheel niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, door een koper geleden als gevolg van een gebrek in de nakoming van onze verplichtingen. Koper vrijwaart ons voor elke aansprakelijkheid jegens derden.
• De koper zal het deugdelijk en uitdrukkelijke bewijs dienen te leveren van de schade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade.
• Alle machines worden geleverd met een fabrieksgarantie die door de fabrikant is vastgesteld. Aanspraak en/of garantie vervallen onder andere indien de machine wordt misbruikt of niet volgens de voorschriften wordt onderhouden, of indien derden aan de machine gaan repareren of demonteren.
• Op hard metaal gereedschappen en boorhouders wordt geen garantie gegeven.
• Ten aanzien van door ons van derden betrokken materialen en/of producten gelden tegenover onze wederpartij de garantiebepalingen van onze leveranciers.

VIII. Geschillen.

• Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.